{{filter.ViewName}}

({{dataItem.PublishedDateText}})
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
  
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
  
Tăng cường bảo vệ, chăm sóc trẻ em trong đại dịch Covid-19 và phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước trẻ emNewTăng cường bảo vệ, chăm sóc trẻ em trong đại dịch Covid-19 và phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước trẻ em/PublishingImages/2021-06/IMG_0896_Key_14062021110301.jpg

Ngày 13/6/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang có Công văn số 804/UBND-KGVX, về việc tăng cường bảo vệ, chăm sóc tr em trong đại dịch Covid-19 và phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước trẻ em trong mùa hè.

14/06/2021 12:00No7Đã ban hànhVăn hóa - Xã hộiTinTăng cường bảo vệ, chăm sóc trẻ em trong đại dịch Covid-19 và phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước trẻ em/PublishingImages/2021-06/IMG_0896_Key_14062021110301.jpg

Ngày 13/6/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang có Công văn số 804/UBND-KGVX, về việc tăng cường bảo vệ, chăm sóc tr em trong đại dịch Covid-19 và phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước trẻ em trong mùa hè.

14/06/2021 12:00NoĐã ban hànhtang-cuong-bao-ve-cham-soc-tre-em-trong-dai-dich-covid-19-va-phong-chong-tai-nan-thuong-tich-duoi-nuoc-tre-em
Học tập và làm theo Bác về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúcNewHọc tập và làm theo Bác về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc/PublishingImages/2021-06/0fa001fcf69d02c35b8c_Key_13062021131142.jpg

Chiều ngày 12/6/2021, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng và Chuyên đề năm 2021. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

13/06/2021 14:00No27Đã ban hànhThời sựBài viếtHọc tập và làm theo Bác về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc/PublishingImages/2021-06/0fa001fcf69d02c35b8c_Key_13062021131142.jpg

Chiều ngày 12/6/2021, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng và Chuyên đề năm 2021. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

13/06/2021 14:00NoĐã ban hànhhoc-tap-va-lam-theo-bac-ve-y-chi-tu-luc-tu-cuong-va-khat-vong-phat-trien-dat-nuoc-phon-vinh-hanh-phuc
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng đi vào thực chất, chiều sâuNewHọc tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng đi vào thực chất, chiều sâu/PublishingImages/2021-06/z2547559882421_2f57f26d6f0825ecc639c7deff595ab5_Key_13062021124103.jpg

Sáng ngày 12/6/2021, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc bằng hình thức trực tuyến, sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". 

13/06/2021 13:00No12Đã ban hànhXây dựng ĐảngBài viếtHọc tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng đi vào thực chất, chiều sâu/PublishingImages/2021-06/z2547559882421_2f57f26d6f0825ecc639c7deff595ab5_Key_13062021124103.jpg

Sáng ngày 12/6/2021, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc bằng hình thức trực tuyến, sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". 

13/06/2021 13:00NoĐã ban hànhhoc-tap-va-lam-theo-tu-tuong-dao-duc-phong-cach-ho-chi-minh-ngay-cang-di-vao-thuc-chat-chieu-sau
Khen thưởng đột xuất cho chiến sĩ có thành tích tốt trong công tác phòng, chống dịch Covid-19NewKhen thưởng đột xuất cho chiến sĩ có thành tích tốt trong công tác phòng, chống dịch Covid-19/PublishingImages/2021-06/IMG_1246_Key_13062021111305.JPG

14 cá nhân là chiến sĩ dân quân tự vệ, bộ đội thường trực thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 trên tuyến biên giới huyện Giang Thành và thành phố Hà Tiên, được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kiên Giang khen thưởng đột xuất.

13/06/2021 12:00No11Đã ban hànhQuốc phòng - An ninhTinKhen thưởng đột xuất cho chiến sĩ có thành tích tốt trong công tác phòng, chống dịch Covid-19/PublishingImages/2021-06/IMG_1246_Key_13062021111305.JPG

14 cá nhân là chiến sĩ dân quân tự vệ, bộ đội thường trực thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 trên tuyến biên giới huyện Giang Thành và thành phố Hà Tiên, được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kiên Giang khen thưởng đột xuất.

13/06/2021 12:00NoĐã ban hànhkhen-thuong-dot-xuat-cho-chien-si-co-thanh-tich-tot-trong-cong-tac-phong-chong-dich-covid-19
Bộ Chính trị yêu cầu toàn hệ thống chính trị tập trung cao nhất cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 Bộ Chính trị yêu cầu toàn hệ thống chính trị tập trung cao nhất cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 /PublishingImages/2021-06/tbt-nguyen-phu-trong_kthy_Key_11062021194407.jpg

Ngày 11/6/2021, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 07-KL/TW về một số nhiệm vụ trọng tâm tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội. Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Kiên Giang trân trọng giới thiệu Kết luận của Bộ Chính trị.

11/06/2021 20:00Yes31Đã ban hànhThời sựTinBộ Chính trị yêu cầu toàn hệ thống chính trị tập trung cao nhất cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 /PublishingImages/2021-06/tbt-nguyen-phu-trong_kthy_Key_11062021194407.jpg

Ngày 11/6/2021, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 07-KL/TW về một số nhiệm vụ trọng tâm tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội. Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Kiên Giang trân trọng giới thiệu Kết luận của Bộ Chính trị.

11/06/2021 20:00YesĐã ban hànhbo-chinh-tri-yeu-cau-toan-he-thong-chinh-tri-tap-trung-cao-nhat-cho-cong-tac-phong-chong-dich-covid-19
Xây dựng văn hóa, con người Kiên Giang đáp ứng yêu cầu phát triển bền vữngXây dựng văn hóa, con người Kiên Giang đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững/PublishingImages/2021-06/IMG_2809_Key_11062021152732.jpg

Văn hóa là hồn cốt của dân tộc, là nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

11/06/2021 16:00Yes28Đã ban hànhVăn hóa - Xã hộiBài viếtXây dựng văn hóa, con người Kiên Giang đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững/PublishingImages/2021-06/IMG_2809_Key_11062021152732.jpg

Văn hóa là hồn cốt của dân tộc, là nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

11/06/2021 16:00YesĐã ban hànhxay-dung-van-hoa-con-nguoi-kien-giang-dap-ung-yeu-cau-phat-trien-ben-vung
Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Kiên Giang kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên tuyến Phú QuốcBộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Kiên Giang kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên tuyến Phú Quốc/PublishingImages/2021-06/Hình 2_Key_11062021153912.jpg

Đại tá Bùi Minh Trí, Phó Chỉ huy trưởng, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang vừa kiểm tra công tác phối hợp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của các đồn biên phòng tại thành phố Phú Quốc - nơi có vị trí chiến lược về phát triển kinh tế biển, du lịch gắn với đảm bảo quốc phòng - an ninh.

11/06/2021 16:00No8Đã ban hànhQuốc phòng - An ninhTinBộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Kiên Giang kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên tuyến Phú Quốc/PublishingImages/2021-06/Hình 2_Key_11062021153912.jpg

Đại tá Bùi Minh Trí, Phó Chỉ huy trưởng, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang vừa kiểm tra công tác phối hợp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của các đồn biên phòng tại thành phố Phú Quốc - nơi có vị trí chiến lược về phát triển kinh tế biển, du lịch gắn với đảm bảo quốc phòng - an ninh.

11/06/2021 16:00NoĐã ban hànhbo-chi-huy-bo-doi-bien-phong-kien-giang-kiem-tra-cong-tac-phong-chong-dich-covid-19-tren-tuyen-phu-quoc
Các đơn vị bầu cử thuộc tỉnh Kiên Giang có 8 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVCác đơn vị bầu cử thuộc tỉnh Kiên Giang có 8 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV/PublishingImages/2021-06/_TAN8070 copy_Key_10062021200754.jpg

Ngày 10/6/2021, Hội đồng bầu cử quốc gia đã ban hành Nghị quyết số 748/NQ-HĐBCQG, về việc công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Theo đó, có 499 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV; các đơn vị bầu cử thuộc tỉnh Kiên Giang có 8 người trúng cử.

10/06/2021 21:00Yes157Đã ban hànhChính trịBài viếtCác đơn vị bầu cử thuộc tỉnh Kiên Giang có 8 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV/PublishingImages/2021-06/_TAN8070 copy_Key_10062021200754.jpg

Ngày 10/6/2021, Hội đồng bầu cử quốc gia đã ban hành Nghị quyết số 748/NQ-HĐBCQG, về việc công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Theo đó, có 499 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV; các đơn vị bầu cử thuộc tỉnh Kiên Giang có 8 người trúng cử.

10/06/2021 21:00YesĐã ban hànhcac-don-vi-bau-cu-thuoc-tinh-kien-giang-co-8-nguoi-trung-cu-dai-bieu-quoc-hoi-khoa-xv
Kiên Giang xuất quân thực hiện các hoạt động “Tết Quân - Dân” năm 2022Kiên Giang xuất quân thực hiện các hoạt động “Tết Quân - Dân” năm 2022/PublishingImages/2021-06/IMG_1239_Key_10062021163830.JPG

Chiều ngày 10/6/2021, Ban Chỉ đạo các hoạt động Tết Quân - Dân" tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2021-2025 tổ chức Lễ xuất quân thực hiện các hoạt động Tết Quân - Dân" năm 2022. 

10/06/2021 17:00No28Đã ban hànhThời sựTinKiên Giang xuất quân thực hiện các hoạt động “Tết Quân - Dân” năm 2022/PublishingImages/2021-06/IMG_1239_Key_10062021163830.JPG

Chiều ngày 10/6/2021, Ban Chỉ đạo các hoạt động Tết Quân - Dân" tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2021-2025 tổ chức Lễ xuất quân thực hiện các hoạt động Tết Quân - Dân" năm 2022. 

10/06/2021 17:00NoĐã ban hànhkien-giang-xuat-quan-thuc-hien-cac-hoat-dong-tet-quan-dan-nam-2022
Kiên Giang tăng cường tuyên truyền, định hướng hoạt động truyền thông, báo chí phục vụ nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốcKiên Giang tăng cường tuyên truyền, định hướng hoạt động truyền thông, báo chí phục vụ nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc/PublishingImages/2021-06/hop_bao_kien_giang_Key_10062021153303.jpg

Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang vừa ban hành Công văn số 764/UBND-KGVX, về thực hiện nghiêm công tác tuyên truyền, định hướng hoạt động truyền thông, báo chí phục vụ nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; kịp thời chấn chỉnh và xử lý các vi phạm trong hoạt động báo chí, truyền thông.

10/06/2021 16:00No12Đã ban hànhVăn hóa - Xã hộiTinKiên Giang tăng cường tuyên truyền, định hướng hoạt động truyền thông, báo chí phục vụ nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc/PublishingImages/2021-06/hop_bao_kien_giang_Key_10062021153303.jpg

Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang vừa ban hành Công văn số 764/UBND-KGVX, về thực hiện nghiêm công tác tuyên truyền, định hướng hoạt động truyền thông, báo chí phục vụ nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; kịp thời chấn chỉnh và xử lý các vi phạm trong hoạt động báo chí, truyền thông.

10/06/2021 16:00NoĐã ban hànhkien-giang-tang-cuong-tuyen-truyen-dinh-huong-hoat-dong-truyen-thong-bao-chi-phuc-vu-nhiem-vu-bao-ve-to-quoc
1 - 10Next